بایگانی برچسب: همایش سیدجمال اسدآبادی

انواع پذیرش مقالات (مروی / تحلیلی / پژوهشی)

با عنایت به مصوبات شورای راهبردی همایش و بنا بر تصمیم کمیته داوران ، مقالات در قالب های مروری،تحلیلی،پژوهشی جهت داوری ارسال خواهندشد.