هزینه ثبت نام اساتید،هیئت علمی، ثبت نام آزاد حضوری حضوری و ثبت یک مقاله(با مقاله- حضور در همایش)

350,000 تومان

حضوری و ثبت یک مقاله